REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Ing. Davida Kozáka, se sídlem Trnkova 1550/134, 628 00 Brno, identifikační číslo: 87090040, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna pod. č.j. MMB/0229538/2014 a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.4. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.5. Zákazníkem internetového obchodu prodávajícího je buď kupující spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující spotřebitel“) nebo kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující podnikatel“). Kupující spotřebitel a kupující podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.

1.6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

 1. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly v důsledku opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, za vady vzniklé nesprávnou manipulací, nedodržením návodu k použití zboží, nevhodným skladováním nebo přepravou, neodborným anebo nepřiměřeným zásahem, úpravou, demontáží, výměnou části dílu zboží za část nebo díl, který není dodán nebo schválen prodávajícím, nevhodným použitím či použitím nevhodných doplňků, extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením nebo pokud toto zboží bylo poškozeno jakkoli jinak a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním zboží. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku zásahu do zboží neoprávněnou osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím zmocněna.

2.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Trnkova 1550/134, 628 00 Brno.

2.4. Na žádost kupujícího spotřebitele je prodávající povinen vydat kupujícímu spotřebiteli při prodeji písemné potvrzení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění práv z vadného plnění (záruční list). V potvrzení prodávající uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Umožňuje-li to povaha věci, postačí jako potvrzení doklad o koupi zboží.

2.5. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí ihned prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu s uvedením specifikace vad a nároků, které uplatňuje. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno přepravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu přepravce, či zápisu o škodě, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody. Kupující není povinen zásilku od přepravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu přepravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení zásilky, a to písemnou formou.

2.6. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

2.7. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího či předat na této adrese prodávajícímu osobně (po předchozí domluvě). Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a zásilka by měla obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), podrobný popis reklamované vady a zvolený požadovaný způsob vyřízení reklamace, dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a je rovněž doporučeno přiložit kopii nákupního dokladu. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

 

 1. ZÁRUČNÍ DOBA

 

3.1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Pro kupujícího podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

3.2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 1. PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

4.1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v článku 2. odst. 2.1., může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou zboží.

4.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

4.3. Pokud kupující spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu spotřebiteli.

4.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.5. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

4.6. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

4.7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Je-li kupující spotřebitel, o reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží  potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím spotřebitelem. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a kupující spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu podnikateli.

5.2. Kupující spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny prodávajícího, kde reklamaci uplatnil, nebo na zákaznické telefonní lince.

5.3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

5.4. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
5.5. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned v tištěné formě) a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.6. Kupující spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
5.7. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem, nebo SMS zprávou na kontaktní údaje, které uvedl při nákupu, případně při zadávání reklamace.
5.8. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

5.9. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
5.10. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost.

 1. ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE

6.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

6.2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tento reklamační řád je platný od 1.2.2016  a je k dispozici v sídle prodávajícího a jako dokument na www.sportovni-kartace.cz.